ORTHODOX MUSIC

To order this CD please fill up the contact form.

 

 

Content:

1. Slava vo vishnih Bogu, Dm. Bortnianski

2. Sviatiy Bezsmertniy, anonym

3. Tebe poem, P. Chesnokov

4. Dostoyno est, P. Efeski

5. Vo tsarstvii tvoem, P. Dinev

6. Tebe poem, D. Hristov

7. Slava Otzu, J. Kukuzel

8. Dostoyno est, P. Dinev

9. Hvalite Gospoda s nebes, P. Dinev

 

10. Da ispravitsya molitva moya, anonym

11. Angel vopiyashe, Makarov

12. Blagoslovi dushe moya, Fligmenko

13. Voskressenia den, N. Rilski

14. Otche nash, P. Chesnokov

15. Dostoyno est, F. Pavlov

16. Elitso vo Hrista, D. Hristov

17. Heruvimska pesen, D. Hristov

 

Demo: